Facebook
ДГ Детство
Детска градина в град Сливен

Документи

Прикачени документи

Вътрешни правила за организиране на дейността в ДГ "Детство" в периода на извънредна епидемична обстановка
Стратегия за развитието на ДГ "Детство" за периода 2020 – 2024г.
Годишен план за учебната 2021-2022г.
План за квалификационната дейност през учебната 2021-2022г.
План за контролната дейност за учебната 2021-2022г.
Дневен режим
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 2021-2022г.
Правилник за дейността на детската градина 2021-2022г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи в ДГ "Детство"
Програма за превенция на ранното напускане на образователната система в ДГ "Детство" 2021-2022г.
Програмна система 2020-2024г.
Етичен кодекс на работещите с деца 2021-2022г.
Вътрешни правила за намаляване риска от инфекция в условията на извънредна епидемична обстановка 2021-2022г.