Facebook
ДГ Детство
Детска градина в град Сливен

                            Мисия на ДГ "Детство"-град Сливен

 

"Ние сме тук, за да се чувстват вашите деца обичани,самоуверени,знащи,

можещи и социално адаптивни личности"

* да стимуира цялостното развитие на децата,съобразно Закона за предучилищно

и училищно образование.Това образование да бъде съпоставимо с европейските 

измерения и да изгражда знаещи и можещи личности;

* да осигурява среда за учене,съобразена с възрастовите особености и гарантираща 

цялостното развитие на децата ,както и възможности за опаване на психическото 

и физическото им здраве;

* да стимулира развитието на децата и творческите им заложби чрез използване на

съвременни технологии и интерактивни методи;

* да се използват съвременни информационни технологии в обучението и се утвърждават 

нови модели на взаимоотношения и поведение;

* да се интегрират деца със специални образователни потребности и създаване на условия

за работа в мултикултурна среда;

* да се овладяват система от знания,норми,ценности,които ще бъдат необходими за преминаване

на децата към училищно образование,за израстването им като успешни хора и добри граждани.

 

Визия 

* да утвърждава свой облик,като най-подходяща среда за развитие на творческия потенциал и детското въображение,даваща на децата знания,създаваща умения,развиваща национални общочовешки добродетели;

* да формира  личности със социално поведение  в съответствие с потребностите на обществото,в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културните различия;

*да   образова деца ,компетентни и щастливи, знаещи и можещи,с култура и ценности полезни за себе си и за обществото;

*да бъде любимо място за децата с пространство за игра,познание и общуване,чрез прилагане на съвременни  иновативни средства за възпитание и обучение,екипно учители и родители да постигат максимален възпитателен и образователен ефект;

* да повишава качеството и доверието към детската градина,тя да се превърне в привлекателно място за личностно развитие на децата,център за образователна,културна и социална дейност;

*да социализира децата чрез игри,творчески изяви и специално отношение към всяко дете с много внимание и индивидуален подход;

* да бъде място с екип на високо отговорни личности,с професионални умения,проявяващи толерантност,загрижености зачитане на човешкото достойнство,уважение и съобразяване с детската индивидуалност

и спазване правата на детето;