Facebook
ДГ Детство
Детска градина в град Сливен

Документи

Годишен план за учебната 2023 - 2024 год.

План за взаимодействието със семейството за учебната 2023-2024 год.

План за дейностите по безопасност на движението по пътищата за учебната 2023-2024 год.

План за квалификационната дейност през учебната 2023-2024 год.

План на педагогическия съвет за учебната 2023-2024 год.

План за контролната дейност за учебната 2023-2024 год.

Правилник за дейността на ДГ "Детство" за учебната 2023-2024 год.

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 2023-2024 год.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи 2023-2024 год.

Програма за превенция на ранно напускане на образователната система 2023-2024 год.

Етичен кодекс на работещите с деца 2023-2024г год.