Facebook
ДГ Детство
Детска градина в град Сливен

Документи

Годишен план за учебната 2022 - 2023 год.

План за взаимодействието със семейството за учебната 2022 -2023 год.

План за дейностите по безопасност на движението по пътищата за учебната 2022 -2023 год.

План за квалификационната дейност през учебната 2022 -2023 год.

План на педагогическия съвет за учебната 2022 -2023 год.

План за контролната дейност за учебната 2022 -2023 год.

Правилник за дейността на ДГ "Детство" за учебната 2022 -2023г.

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 2022 -2023г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи 2022 -2023г.

Програма за обхващане и задържане в образователната система на деца от задължителната предучилищна възраст на ДГ "Детство" 2022 -2023г.

Етичен кодекс на работещите с деца 2022 -2023г.

Прикачени документи

Етичен кодекс на работещите с деца 2022 -2023г.
Програма за обхващане и задържане в образователната система на деца от задължителната предучилищна възраст на ДГ "Детство" 2022 -2023г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи 2022-2023г.
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 2022 -2023г.
Правилник за дейността на ДГ "Детство" за учебната 2022 -2023г.
План за контролната дейност за учебната 2022 -2023 год.
План на педагогическия съвет за учебната 2022 -2023 год.
План за квалификационната дейност през учебната 2022 -2023 год.
План за дейностите по безопасност на движението по пътищата за учебната 2022 -2023 год.
План за взаимодействие със семейството за учебната 2022 -2023 год.
Годишен план за учебната 2022 -2023 год.
Програмна система 2020-2024г.
Стратегия за развитието на ДГ "Детство" за периода 2020 – 2024г.