Facebook
ДГ Детство
Детска градина в град Сливен

      Мисия

 

"Ние сме тук, за да се чувстват вашите деца обичани, самоуверени, знащи, можещи и социално адаптивни личности"

 

    Мисията на  ДГ „Детство“ е да стимулира цялостното развитие на децата, съобразно Закона за предучилищното и училищното образование.

      Мисията е, това образование да бъде съпоставимо с европейските измерения и да изгражда знаещи и можещи личности.   

    Детската градина да осигурява среда за учене, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на децата, както и възможности за опазване на психическото и физическото им здраве. 

   Да се стимулира развитието на децата и творческите им заложби чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи.

   Да се използват съвременни информационни технологии в обучението и се утвърждават нови модели на взаимоотношения и поведение. 

   Успешно интегриране на деца със специални образователни потребности и създаване на условия за работа в мултикултурна среда.

  Овладяване на система от знания, норми, ценности, които ще бъдат необходими за преминаване на децата към училищно образование, за израстването им като успешни хора и добри граждани.

 

Визия 

 

     Утвърждаване на ДГ „Детство“, със свой облик, като най-подходящата среда за развитие на творческия потенциал и детското въображение, даваща на децата знания, създаваща умения, развиваща национални и общочовешки добродетели. 

  Формиране на личности със социално поведение в съответствие с потребностите на обществото, в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културните различия.

  Деца образовани, компетентни и щастливи, деца знаещи и можещи, деца с култура и ценности полезни за себе си и за обществото. Детската градина да бъде любимо място за децата с пространство за игра, познание и общуване.

  Чрез прилагане на съвременни иновативни средства за възпитание и обучение, екипно учители и родители да постигат максимален възпитателен и образователен ефект. 

  С повишаване качеството и доверието към детската градина, тя да се превърне в привлекателно място за личностно развитие на децата, център за образователна, културна и социална дейност.

  Социализацията на децата да се реализира чрез игри, творчески изяви и специално отношение към всяко дете с много внимание и индивидуален подход. 

   Детската градина да бъде място с екип на високо отговорни личности, с професионални умения, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, уважение и съобразяване с детската индивидуалност и спазване правата на детето.